Bò tắm nắng

Bò tắm nắng

Panfried beef with lemon leaf